Kalkulator ofert

Blog dla firm

Eksperckie materiały, dane i inspiracje biznesowe.
Bądź na bieżąco w swojej branży z OLX!
05 lutego 2024

Prawo pracy w kontekście rekrutacji i zatrudnienia

Rekrutacja pracowników to istotny i kluczowy proces w każdej firmie. Stanowi fundament jej sukcesu oraz efektywnego funkcjonowania. Należy przeprowadzać ją z należytą starannością i zgodnie z obowiązującym prawem, co zapewnia nie tylko profesjonalizm, ale również bezpieczeństwo dla pracodawcy i potencjalnych pracowników. Czytaj dalej, aby zgłębić więcej informacji na ten temat.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jakie są kluczowe przepisy prawne w procesie rekrutacji i przy zatrudnieniu;
 • jaki błędy najczęściej popełniają przedsiębiorstwa;
 • jakie mogą być konsekwencje niewłaściwego stosowania przepisów prawa pracy.

Jakie są kluczowe przepisy prawne w procesie rekrutacji i przy zatrudnieniu?

Jeżeli masz za sobą wybór kandydatów, którzy odpowiadają potrzebom Twojej firmy, nie pozostało nic innego, jak zaprosić każdego z nich na rozmowę rekrutacyjną. Może ona odbyć się w siedzibie firmy lub zdalnie. Kluczowe jest to, aby potencjalnych pracowników na nowe stanowiska rekrutować z szacunkiem, uprzejmością i nie zadawać pytań, które będą niekomfortowe czy niezgodne z prawem pracy.

Rekrutacja nowego pracownika wymaga odpowiedniego podejścia. Taki proces wpływa na dobry wizerunek przedsiębiorstwa i nie powinien przekraczać praktyk, które mogą być uznane za nieetyczne. Oto kilka przepisów, które należy wziąć pod uwagę.

 • Prawidłowy sposób tworzenia oferty pracy, w tym opis wymogów dotyczących treści ogłoszenia, np. kwalifikacji, obowiązków czy warunków zatrudnienia.
 • Równe szanse dla wszystkich kandydatów, niezależnie od płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, religii, narodowości, orientacji seksualnej, przynależności politycznej czy jakiejkolwiek innej cechy.
 • Przestrzeganie przepisów RODO podczas zbierania, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych kandydatów w procesie rekrutacji.
  -Zawarcie pisemnej umowy z pracownikiem, w której znajdą się niezbędne informacje, takie jak stanowisko, wynagrodzenie, ubezpieczenie zdrowotne, wymiar czasu pracy czy adres, pod którym będzie wykonywana praca.
 • Zapewnienie minimalnych standardów pracy, czyli uzgodnienie z nowym pracownikiem dni wolnych od pracy czy przerwy w ciągu dnia pomiędzy wykonywaniem obowiązków.
 • Szkolenie BHP, w którym pracodawca zapozna pracownika z bezpieczeństwem i higieną pracy na wykonywanym stanowisku.

Przepisy prawne dotyczące rekrutacji i zatrudnienia mogą być zawarte w różnych dokumentach i aktach prawnych, w zależności od jurysdykcji. W wielu krajach są umieszczone w tzw. kodeksie pracy, ustawach dotyczących równości szans, regulacjach ochrony danych osobowych czy deklaracjach polityki rekrutacyjnej danego przedsiębiorstwa. Wiele też zależy od wytycznych nałożonych przez organy nadzorcze. W Polsce ta rola należy do Państwowej Inspekcji Pracy, której misją jest egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważne jest, aby pracodawcy byli świadomi obowiązujących przepisów i ich przestrzegali, zapoznając się wcześniej z prawem pracy.

Przykłady najczęstszych błędów popełnianych przez przedsiębiorstwa

Niestety, pomimo jasnych przepisów, przedsiębiorstwa często popełniają błędy w zakresie prawa pracy podczas rekrutacji i zatrudnienia. Poniżej zebraliśmy kilka z nich.

 • Błędy w tworzeniu opisów ofert pracy, np. brak informacji o zakresie obowiązków, czy jakichkolwiek benefitów dla nowego pracownika.
 • Zadawanie pytań, które naruszają prywatność kandydata lub prowadzą do dyskryminacji. Mogą być to pytania o plany powiększenia rodziny, orientację seksualną czy przekonania religijne,
 • Klauzule w umowie, które są niezgodne z prawem, takie jak np. niewłaściwe postanowienia dotyczące nadgodzin, urlopów czy zwolnień lekarskich.
 • Brak pisemnej formy umowy, która jest głównym warunkiem nawiązania stosunku pracy już od pierwszego dnia zatrudnienia.
 • Rozszerzanie zakresu obowiązków pracownika bez jego zgody i bez wcześniejszych ustaleń.
 • Zabieranie stabilności i poczucia komfortu pracownika przez zatrudnianie latami na umowach terminowych.
 • Zbyt długie angażowanie kandydatów w proces rekrutacji, na który składają się zadania, testy czy kolejne etapy rozmów z rekruterem, przyszłym pracodawcą, a dalej prezesem firmy. To zniechęca i wymaga zbyt dużego poświęcenia, które wcale nie gwarantuje zatrudnienia.

Konsekwencje niewłaściwego stosowania przepisów prawa pracy

Niewłaściwe stosowanie przepisów prawa pracy może prowadzić do poważnych konsekwencji dla przedsiębiorstw.

 • Kary finansowe: za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy grożą grzywny nałożone przez odpowiednie organy.
 • Pozwy sądowe: pracownicy, którzy uważają, że ich prawa zostały naruszone, mają prawo pozwać pracodawcę do sądu, co wiąże się z kosztami prawnymi i odszkodowaniami.
 • Utrata reputacji: firmy, które nie przestrzegają prawa pracy, mogą stracić reputację w oczach potencjalnych pracowników, klientów i partnerów biznesowych.
 • Złe relacje pracownicze: niewłaściwe traktowanie pracowników prowadzi do niezadowolenia i frustracji wśród personelu, co wpływa na efektywność pracy oraz stwarza złą atmosferę w miejscu pracy.

Prawo pracy mówi wyraźnie o tym, aby szanować godność i dobra osobiste pracownika, godziwie go wynagradzać czy nie zapominać o dozwolonej przerwie w ciągu dnia, pomiędzy wykonywaniem obowiązków. Tylko poprzez przestrzeganie tych przepisów, możliwe jest zapewnienie uczciwego i transparentnego procesu rekrutacyjnego, równych szans dla wszystkich kandydatów oraz odpowiednich warunków zatrudnienia.

Sprawdź nasze inne artykuły